Säännöt

​1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tuunaisen sukuseura ja sen kotipaikka on Kauhajoki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Tuunaisen suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan
 • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia
 • suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa
 • kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa
 • harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa
 • toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kylä-yhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa
Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan raha-avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia.
Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.

3 § Jäsenet
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi otetaan jokainen henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Taneli ja Anna Tuunaisen sukuun kuuluva tai joka avioliiton tai avoliiton kautta on siihen liittynyt. 

Seuran tarkoitusperien toteuttamisesta kiinnostunut henkilö voidaan hyväksyä seuran varsinaiseksi jäseneksi. Hakemuksen hyväksyy seuran hallitus. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Hakemuksen hyväksyy seuran hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai – jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran sukukokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta pitemmältä ajalta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen tai ainaisjäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää varsinainen sukukokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunnia- jäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Hallitus
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 – 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 – 8 varajäsentä. Jäseniä valittaessa otetaan huomioon eri sukuhaarojen tasapuolinen edustus. Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika. Hallitukseen valitun tulee olla 15 vuotta täyttänyt.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä voi perustaa tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa-antavia elimiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Seuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.

7 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Sukuseuran tilikausi päättyy vuosittain 31.12.
Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista sukukokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen sukukokousta hallitukselle.

9 § Sukuseuran kokoukset
Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sukukokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Seuran vuosikokouksena on varsinainen sukukokous, joka pidetään joka toinen tai joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti – syyskuun aikana. Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Seuran sukukokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Jäsen voi käyttää äänioikeutta kuitenkin vasta täytettyään 15 vuotta. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11 § Varsinainen sukukokous
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi
 8. päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet
 10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskevan asian esillä olosta. Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään seuran varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.

13 § Yhdistyslain noudattaminen
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.

14 § Etujen säilyminen
Seuran jäsenien jäsenoikeudet säilyvät sääntöjen muuttuessa.
 

 
 

Jäsenhakemus


Tuunaisen sukuseura

Sukuseuran jäseneksi liittyminen
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi otetaan jokainen henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Taneli ja Anna Tuunaisen sukuun kuuluva tai joka avioliiton tai avoliiton kautta on siihen liittynyt.

Seuran tarkoitusperien toteuttamisesta kiinnostunut henkilö voidaan hyväksyä seuran varsinaiseksi jäseneksi. Hakemuksen hyväksyy seuran hallitus.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Hakemuksen hyväksyy seuran hallitus.
* Merkatut tiedot pakollisia.
Pyydän, että minut hyväksytään Tuunaisen sukuseuran*
[  ] Varsinaiseksi jäseneksi
[  ] Kannatusjäseneksi
Sukunimi*:
Omaa sukua:
Ristimänimet*:
Syntymäaika ja -paikka*:
Lähiosoitteeni*:
Postinumero ja -toimipaikka*:
Puhelinnumero*:
Sähköpostiosoite*:
Ammatti:
Tiedot puolisosta ja lapsista:


Tietoja vanhemmistani ja esivanhemmistani:


Muita tietoja:
Olen kysynyt kaikilta yllä mainituilta elossa olevilta henkilöiltä luvan siihen, että heidän tietonsa, samoin kuin omani, voivat olla sukuarkistossa sekä mahdollisesti julkaistavassa sukua koskevassa julkaisussa.
* Merkatut tiedot pakollisia.
Lähetä tiedot seuran puheenjohtajalle, tarvittaessa voit pyytää k.o jäsenhakemus lomakkeen .doc- muodossa
Tuunaisen sukuseuran puheenjohtaja Ari Mikkilä

Sukuseuran hallitus täyttää:
Hakija hyväksytty seuran jäseneksi (pvm)

 

 
 

Jäsenmaksu

 • 15 – 25 vuotiaat 5 €/vuosi
 • 26 ikävuodesta lähtien 10 €/vuosi
 • Kannatusjäsen 10 €/vuosi